Corona Legal

Corona Legal is een advocatenkantoor dat zich richt op de ondernemingsgerichte praktijk. U kunt bij ons terecht voor Corporate Governance, Shareholder Litigation, Virtual General Meeting en Responsible Investment
Over Corona LegalWat wij doen

Corona Legal

Corona Legal is een advocatenkantoor dat zich richt op de ondernemingsgerichte praktijk. Het dagelijks management over Corona Legal wordt gevoerd door Anatoli van der Krans. Anatoli is als economische geïnteresseerd jurist gespecialiseerd in corporate governance and shareholder litigation en adviseert zowel aandeelhouders en ondernemingen. Hij heeft een jarenlange ervaring in zowel wetenschap, bedrijfsleven en advocatuur. Zijn focus ligt op het snijvlak van recht en bedrijf en zijn stijl kenmerkt zich door een effectieve combinatie van mens- en taakgerichtheid.

Als advocaat is hij gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en staat hij o.a. institutionele beleggers bij die via juridische weg een vergoeding voor geleden beleggingsverliezen willen verkrijgen. Hij heeft veel ervaring met o.a. class actions en groepsacties en adviseert beleggers over de beste opties om beleggingsverliezen vergoed te krijgen.

Corona Legal heeft toegang tot een breed netwerk van professionals met dezelfde visie en filosofie: mensen met ervaring en autoriteit in hun specifieke kennisgebied en met de drang om duidelijke resultaten te boeken.

Wat betekent Corona?

Corona is Grieks/ Latijns voor krans, de achternaam van Anatoli. Bij de Olympische Spelen ten tijde van de oude Grieken ontvingen de winnaars een corona. Een krans van eikenbladeren. Een eerbewijs, slechts voorbehouden voor diegenen die een topprestatie wisten neer te zetten. De hoogste erkenning voor atleten. Het is de missie van Anatoli om via Corona Legal u te helpen om blijvend topprestaties neer te zetten.

Anatoli van der Krans

Anatoli is afgestudeerd in het financieel recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij startte zijn loopbaan als universitair docent ondernemingsrecht aan de Universiteit Utrecht. Naast het geven van hoorcolleges en werkgroepen deed hij promotieonderzoek naar de virtuele aandeelhoudersvergadering. Vervolgens stond hij als advocaat ondernemingen en toezichthouders bij waarna hij bij pensioenbelegger MN zich richtte op corporate governance vanuit aandeelhoudershoek. In die hoedanigheid deed hij veel ervaring op met ESG integratie in beleggingsbeslissingen, Shareholder Litigation, Client Relationship Management en MVO.

Anatoli is hoofdredacteur van het tijdschrift ‘Onderneming & Financiering’ en publiceert regelmatig in diverse media. Hij is een veelgevraagd spreker en docent. Hij is bestuurder bij de Stichting Elektronische Communicatie tussen Vennootschap en Aandeelhouder (SECVA).

Corporate Governance

Goed ondernemingsbestuur, of corporate governance, valt niet meer weg te denken uit het moderne bedrijfsleven. De klassieke corporate governance was sterk juridisch geënt en richt zich primair op de interne werking van de organen van de vennootschap en hun onderlinge verhouding.

Corporate and Commercial Law

Corona Legal heeft ruime ervaring met corporate & commercial law en litigation. Corona Legal staat haar cliënten o.a. bij in het opstellen en reviewen van contracten alsmede bij in geschillen die betrekking hebben op dergelijke overeenkomsten. 

Shareholder Litigation

Corona Legal kan investeerders assisteren met het wereldwijd terugvorderen van verliezen op investeringen die worden geleden door onrechtmatig handelen van ondernemingen, marktmisbruik, schendingen van ondernemingsrecht en financieel recht, faillissementen, herstructureringen, fraude en soortgelijke gevallen.

Virtual General Meeting

Moderne communicatiemiddelen stellen aandeelhouders in staat om, ondanks de geografische afstanden, snel, efficiënt en betrekkelijk goedkoop met elkaar en met de vennootschap te communiceren en mee te stemmen over besluiten van de AVA.

Responsible Investment

Corona Legal definieert Verantwoord Beleggen als het geheel van beleggingsactiviteiten waarbij bewust en actief rekening wordt gehouden met de invloed van milieu-, sociale-, en bestuurlijke factoren, de zogenaamde ESG factoren: Environment, Social en Governance.

Corporate Governance

Goed ondernemingsbestuur, of corporate governance, valt niet meer weg te denken uit het moderne bedrijfsleven. De klassieke corporate governance was sterk juridisch geënt en richt zich primair op de interne werking van de organen van de vennootschap en hun onderlinge verhouding.
Bij de ondernemingsleiding is er naast de klassieke governance vraagstukken steeds meer aandacht voor andere aspecten: risk, compliance en cultuur . Vanuit maatschappij, aandeelhouders en toezichthouders neemt de nadruk op corporate social responsibility (CSR) toe waarbij de tevens aandacht uitgaat naar environmental, social and governance (ESG) aspecten van de bedrijfsvoering.
ESG aspecten en zaken als Risk, Compliance en Culture kunnen het beste integraal en gezamenlijk benaderd worden. Corona Legal adviseert ondernemingen over het inrichten van een optimale governance structuur. Hierbij valt te denken aan:

 • Implementatie good governance (codes)
 • Risico governance
 • Stakeholder dialoog en rapportage
 • Risico cultuur (incl. gedragscomponenten)
 • Board evaluatie, verbetering en educatie
 • (Her)ontwikkelingen en implementeren van Code of Conduct
 • Interim management door governance professionals/ corporate secretary.

Corporate and Commercial Law

Corona Legal heeft ruime ervaring met corporate & commercial law en litigation. Corona Legal staat haar cliënten o.a. bij in het opstellen en reviewen van contracten zoals koopovereenkomsten, NDA’s, distributieovereenkomsten, managementovereenkomsten, agency overeenkomsten alsmede geschillen die betrekking hebben op dergelijke overeenkomsten.

Corona Legal adviseert haar cliënten tevens op een heldere en praktische wijze over alle mogelijke ondernemingsrechtelijke kwesties zoals aandeelhoudersovereenkomsten, fusies en overnames en aandeelhoudersgeschillen.

Shareholder Litigation

De Nederlandse samenleving geeft er veelal de voorkeur aan om geschillen te regelen zonder naar de rechter te stappen. Soms is de stap naar de rechter echter onvermijdelijk om vergoeding te claimen voor geleden beleggingsverliezen. Mogelijkheden hiertoe zijn ruim aanwezig in de VS met o.a. het class action systeem. Daarnaast biedt een toenemend aantal jurisdicties aandeelhouders de mogelijkheid om tegen ondernemingen een rechtszaak aan te spannen. Corona Legal kan investeerders assisteren met het wereldwijd terugvorderen van verliezen op investeringen die worden geleden door onrechtmatig handelen van ondernemingen, marktmisbruik, schendingen van ondernemingsrecht en financieel recht, faillissementen, herstructureringen, fraude en soortgelijke gevallen.
Hoofddoelstellingen voor het voeren van juridische procedures inzake aandeelhouderschap van onze klanten zijn het verkrijgen van schadevergoeding, het realiseren van corporate governance verbeteringen en generale preventie. Wij adviseren alleen die zaken aanhangig te maken waarmee duidelijke belangen gediend zijn, zoals onder andere in het geval van fraude en/of vormen van ondeugdelijke corporate governance. Het starten van een procedure in dit soort zaken kan een zuiverende werking hebben op de onderneming, in het bijzonder als dit gericht is op het aanpakken van degene(n) die dit gedrag hebben vertoond en als het voeren van de procedure leidt tot aanpassingen op het gebied van corporate governance en/of ondernemingsgedrag.

Bij het starten van een rechtszaak moet een zaak beoordeeld worden op o.a. jurisdictie, slagingskans, trackrecord advocaat, verhaal in de media, financieringsconstructie etc. Indien gekozen wordt voor een procedure in Nederland, kan Corona Legal deze procedure tevens voor u voeren. Indien een andere jurisdictie betere perspectieven biedt, kan Corona Legal investeerders helpen bij het monitoren van de rechtszaak en het uitonderhandelen van een schikking. Dit alles in nauw overleg en samenspraak met uw fonds.

Shareholder Litigation

De Nederlandse samenleving geeft er veelal de voorkeur aan om geschillen te regelen zonder naar de rechter te stappen. Soms is de stap naar de rechter echter onvermijdelijk om vergoeding te claimen voor geleden beleggingsverliezen. Mogelijkheden hiertoe zijn ruim aanwezig in de VS met o.a. het class action systeem. Daarnaast biedt een toenemend aantal jurisdicties aandeelhouders de mogelijkheid om tegen ondernemingen een rechtszaak aan te spannen. Corona Legal kan investeerders assisteren met het wereldwijd terugvorderen van verliezen op investeringen die worden geleden door onrechtmatig handelen van ondernemingen, marktmisbruik, schendingen van ondernemingsrecht en financieel recht, faillissementen, herstructureringen, fraude en soortgelijke gevallen.
Hoofddoelstellingen voor het voeren van juridische procedures inzake aandeelhouderschap van onze klanten zijn het verkrijgen van schadevergoeding, het realiseren van corporate governance verbeteringen en generale preventie. Wij adviseren alleen die zaken aanhangig te maken waarmee duidelijke belangen gediend zijn, zoals onder andere in het geval van fraude en/of vormen van ondeugdelijke corporate governance. Het starten van een procedure in dit soort zaken kan een zuiverende werking hebben op de onderneming, in het bijzonder als dit gericht is op het aanpakken van degene(n) die dit gedrag hebben vertoond en als het voeren van de procedure leidt tot aanpassingen op het gebied van corporate governance en/of ondernemingsgedrag.

Bij het starten van een rechtszaak moet een zaak beoordeeld worden op o.a. jurisdictie, slagingskans, trackrecord advocaat, verhaal in de media, financieringsconstructie etc. Indien gekozen wordt voor een procedure in Nederland, kan Corona Legal deze procedure tevens voor u voeren. Indien een andere jurisdictie betere perspectieven biedt, kan Corona Legal investeerders helpen bij het monitoren van de rechtszaak en het uitonderhandelen van een schikking. Dit alles in nauw overleg en samenspraak met uw fonds.

Virtuele Aandeelhoudersvergadering

Moderne communicatiemiddelen stellen aandeelhouders in staat om, ondanks de geografische afstanden, snel, efficiënt en betrekkelijk goedkoop met elkaar en met de vennootschap te communiceren en mee te stemmen over besluiten van de AVA. Met name bij vennootschappen met een (wereldwijd) verspreid aandelenkapitaal kunnen moderne communicatiemiddelen een enorme stimulans betekenen voor de participatie en representativiteit in aandeelhoudersvergaderingen.

Vennootschappen kunnen van deze moderne communicatiemiddelen profiteren door een geheel virtuele vergadering, een hybride vergadering of een fysieke vergadering met webcast. Bij een virtuele aandeelhoudersvergadering is er geen fysieke samenkomst van aandeelhouders maar wordt vergaderd en gestemd via internet. Een hybride vergadering is een formele fysieke vergadering met een voorafgaande virtuele discussie. Anatoli van der Krans heeft een proefschrift geschreven over de virtuele aandeelhoudersvergadering en is dus bijzonder gespecialiseerd in de afwegingen (juridisch, technisch en corporate governance) die een rol spelen bij de keuze tot inzet van moderne communicatiemiddelen.

Virtuele Aandeelhoudersvergadering (pdf)

Proefschrift Anatoli van der Krans (2009)

Virtuele Aandeelhoudersvergadering

Moderne communicatiemiddelen stellen aandeelhouders in staat om, ondanks de geografische afstanden, snel, efficiënt en betrekkelijk goedkoop met elkaar en met de vennootschap te communiceren en mee te stemmen over besluiten van de AVA. Met name bij vennootschappen met een (wereldwijd) verspreid aandelenkapitaal kunnen moderne communicatiemiddelen een enorme stimulans betekenen voor de participatie en representativiteit in aandeelhoudersvergaderingen.

Vennootschappen kunnen van deze moderne communicatiemiddelen profiteren door een geheel virtuele vergadering, een hybride vergadering of een fysieke vergadering met webcast. Bij een virtuele aandeelhoudersvergadering is er geen fysieke samenkomst van aandeelhouders maar wordt vergaderd en gestemd via internet. Een hybride vergadering is een formele fysieke vergadering met een voorafgaande virtuele discussie. Anatoli van der Krans heeft een proefschrift geschreven over de virtuele aandeelhoudersvergadering en is dus bijzonder gespecialiseerd in de afwegingen (juridisch, technisch en corporate governance) die een rol spelen bij de keuze tot inzet van moderne communicatiemiddelen.

Virtuele Aandeelhoudersvergadering (pdf)

Proefschrift Anatoli van der Krans (2009)

Responsible Investment

Corona Legal definieert Verantwoord Beleggen als het geheel van beleggingsactiviteiten waarbij bewust en actief rekening wordt gehouden met de invloed van milieu-, sociale-, en bestuurlijke factoren, de zogenaamde ESG factoren: Environment, Social en Governance. Hierbij hoort een beleggingsportefeuille waarin evenwicht bestaat tussen enerzijds de fiduciaire verantwoordelijkheid (afwegingen tussen risico en rendement) en anderzijds maatschappelijke verantwoordelijkheid van investeerders. Corona Legal is er van overtuigd dat bedrijven die serieus maatschappelijk verantwoord ondernemen, op de lange termijn beter zullen presteren. Verantwoord beleggen gaat niet alleen om het integreren van ESG aspecten maar ook om het zijn van een actief aandeelhouder.

Anatoli van der Krans heeft jarenlange ervaring met het effectief toepassen van dedrie instrumenten van actief aandeelhouderschap; te weten stemmen, dialoog en rechtszaken. Mits effectief gebruikt, beleggers kunnen met deze instrumenten grote invloed uitoefenen op de strategie, finance, corporate governane of ESG van een onderneming waar ze in investeren. Corona Legal kan u helpen o.a. helpen bij:

 • Met het opstellen en up-to-date houden van een stembeleid, dialoogbeleid en shareholder litigation beleid
 • Een dialoog met een onderneming waarbij gestuurd wordt op van te voren gestelde targets en milestones
 • Het integreren van ESG factoren in de investeringsbeslissingen
 • Het opstellen en up-to-date houden van een verantwoord beleggingsbeleid.
Corona Legal - Advocatenkantoor Amsterdam

anatoli

Mr. dr. Anatoli van der Krans
Advocaat

Corona Legal B.V.
Strawinskylaan 3051 
1077 ZX Amsterdam
(Atrium Building)

Contactgegevens
Telefoon : +31 (0) 20 301 2231
Fax : +31 (0) 20 301 2202
Mobile : +31 (0) 615 864 053
E-mail : anatoli@coronalegal.nl

Juridische gegevens
IBAN: NL46 INGB 0006 9343 04
BTW nr: NL860411667B01
KvK nr: 75829800